අප ආයතනය මඟින් ඉහල ප්‍රමිතීන් යටතේ නිෂ්පාදිත සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ශල්‍ය මුඛ ආවරණ

  • රටේ උද්ගත වී ඇති කොවිඩ් 19 වසංගත තත්වය පාලනය කිරිමේ ජාතික වැඩ පිළිවෙලට සමගාමීව අප ආයතනය මඟින් ඉහල ප්‍රමිතීන් යටතේ නිෂ්පාදිත සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ශල්‍ය මුඛ ආවරණ විශේෂිත මිල ගණන් යටතේ STC , Q-SHOP හා සතොස ශාඛා මගින් දැන් ඔබට මිලදී ගත හැක.
  • නිවසටම ගෙන්වාගන්න පිවිසෙන්න අපගේ ඔන්ලයින් වෙබ් අඩවියට -> https://shop.stc.lk/