කොවිඩ් රෝගයෙන් ඔබව ආරක්ෂා කරගන්නට ඔබගේ ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය කරගන්න

කොවිඩ් රෝගයෙන් ඔබව ආරක්ෂා කරගන්නට ඔබගේ ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය කරගන්න සුව ධරණී ප්‍රතිශක්තිකරණ වර්ධක පානය, ප්‍රතිශක්ති වර්ධන ඖෂධීය පානය, පස්පන්ගුව සියලුම ශ්‍රී ලංකා රජයේ වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථා ශාඛාවන්ගෙන් හා සතොස ශාඛා වලින් මිලට ගත හැක.

ඔබට අවශ්‍ය දේ නිවසටම ගෙන්වාගන්න පිවිසෙන්න අපගේ ඔන්ලයින් වෙබ් අඩවියට -> https://shop.stc.lk/