පරිසර හිතකාමී ලෙස නිපදවූ 99% වෛරස් සහ බැක්ටීරියා විනාශ කරන ලොව ප්‍රථම මුහුණු ආවරණය

නැනෝ තාක්ෂණය මුසු කරගෙන පරිසර හිතකාමී ලෙස නිපදවූ 99% වෛරස් සහ බැක්ටීරියා විනාශ කරන ලොව ප්‍රථම මුහුණු ආවරණය STC මගින් විශේෂ වට්ටම් සහිතව තොග වශයෙන් ලබාගැනීමට හැක.

නිවසටම ගෙන්වාගන්න පිවිසෙන්න අපගේ ඔන්ලයින් වෙබ් අඩවියට -> https://shop.stc.lk/

අමතන්න : 0112440880/0112440888
අංජන : 071 1227150
සංජිව : 070 1309320

රාජ්‍ය වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථාව,
නො 100, නවම් මාවත,
කොළඹ.