අලෙවිකිරීම සඳහා වායුසමීකරණ යන්ත්‍ර මිලදීගැනීම පිණිස අභිප්‍රාය කැඳවීම (EOI/2023/EE/01) – ( Published Date : 25/09/2023) 

( Published Date : 25/09/2023 ) – ( Closing Date of EOI is 09/10/2023 , 2.00PM)
CLICK HERE TO VIEW FULL SCREEN 

(භාරගන්නා අවසන් දිනය 2023 ඔක්තෝම්බර් මස 9 දින පස්වරු 2.00ට)

EXPRESSION OF INTEREST ( EOI) SUBMISSION FORM CAN BE DOWNLOADED FROM BELOW LINK

EOI_Submission_Form_Air Condition<- EOI Submission Form  මෙතනින් ලබාගන්න