ෆ්‍රිසර් ට්‍රක් රථ ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබාගැනීම සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීම (STC/MKT/FreezerTruck/2023) – ( Published Date : 05/07/2023) 

( Published Date : 05/07/2023) 

( ටෙන්ඩර්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය 2023 ජුලි මස 14 දින පස්වරු 2.00)

 

freezer_2023_05.07.2023 <- දැන්වීම මෙතනින් ලබාගන්න  / Tender Notice
Freezer_truck_2023_application <- ටෙන්ඩර් පත්‍රිකාව මෙතනින් ලබාගන්න  / Tender Submission Form