ෆ්‍රිසර් ට්‍රක් රථ ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබාගැනීම සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීම (STC/MKT/FreezerTruck/2023)

( Published Date : 31/05/2023) 

( ටෙන්ඩර්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය 2023 ජුනි මස 07 දින පස්වරු 2.00)

ටෙන්ඩර් පත්‍රිකාව  පහතින් ලබාගන්න 
Download Tender Submission Form
Freezer_tender_stc.pdf <- මෙතැනින් ලබාගන්න