මව් පරිගණකයක් (Server PC) මිලදීගැනීම සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීම (STC/IT/2023/RPC/10) – ( Published Date : 13/09/2023) 

( Published Date : 13/09/2023) 

(ටෙන්ඩර්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය 2023 සැප්තැම්බර් මස 18 දින පෙරවරු 10.00ට)

Server Specs 

Specifications <- Specs Sheet මෙතනින් ලබාගන්න