රජවාස – හදිසි නඩත්තු කටයුතු සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීම (STC/RW/MT/2023/01) – ( Published Date :05/09/2023) 

( Published Date : 05/09/2023) 

(ටෙන්ඩර්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය 2023 සැප්තැම්බර් මස 08 දින පස්වරු 2.30ට)

BOQ Can be Downloaded from below links

1_Steel_Canopy_Drawing  <-  මෙතනින් ලබාගන්න
2_Steel_Canopy_Side <-  මෙතනින් ලබාගන්න
3_Steel_canopy_Boq_Narahenpita  <-  මෙතනින් ලබාගන්න