නිෂ්කාශන සේවා පහසුකම් ලබාගැනීම සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීම (STC/EF/2023/CF/03) – ( Published Date : 19/07/2023) 

( Published Date : 19/07/2023)

( CLICK TO ENLARGE) 

( ටෙන්ඩර්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය 2023 ජුලි මස 25දින පෙරවරු 10.30)

 

STC_Table_Eggs_Clearance_23<- දැන්වීම මෙතනින් ලබාගන්න  / Tender Notice
Clearing_Forwarding_CF_03_Bidding_Doc<- ටෙන්ඩර් පත්‍රිකාව මෙතනින් ලබාගන්න  / Tender Submission Form
Document Fee for Tender Rs. 2500/= Can be paid using below link. ටෙන්ඩර් අයදුම්පත්‍ර ගාස්තුව වන රු 2500/= පහත ලින්ක් ඔස්සේ ගෙවීම් කල හැක.

මේ සම්බන්ධයෙන් සහය අවශ්‍යනම් ප්‍රසම්පාදන අංශය 0112432679 හෝ 0112445440 ඔස්සේ සම්බන්ධ කරගත හැක