ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් සහ වෙළඳ සැණකෙළිය – එස්.ටී.සී. රජවාස වෙළඳ සංකීර්ණය – නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය – 2023 දෙසැම්බර් 14 සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා

ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් සහ වෙළඳ සැණකෙළිය – එස්.ටී.සී. රජවාස වෙළඳ සංකීර්ණය – නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය 2023 දෙසැම්බර් 14 සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා පැවැත්වේ ආචාර්ය මුදියන්සේ දිසානායකයන් ඉදිරිපත් කරන සන්නි යකුම ඇති දුර්ලභ ශාන්තිකර්මය අත්විදින්න, පහසු මිලට...

Steet Food Festival & Shopping Fiesta 2023

Stall Charges Rs. 1000/= Per Day  Reserve Your Stall now Contact Nirosh on 0777842663 or 0702590303 /  0112422341 / 0112440880  Download Hi Res Image -> https://www.stc.lk/wp-content/uploads/2023/11/STC_Food_Festival_Shopping_Fiesta_2023.jpg Download Hi Res Image...

Annual Reports

STC Annual Audited Reports STC annual report is a comprehensive report on stc’s activities throughout the preceding year. STC Annual reports are intended to give shareholders and other interested people information about the stc’s activities and financial...

REGISTRATION OF SUPPLIERS 2023 & INSTRUCTIONS / 2023 දේශීය සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචිය සහ උපදෙස්

ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථාව SRI LANKA STATE TRADING ( GENERAL) CORPORATION LTD. All other supplier registrations can be accessed using this link -> https://www.stc.lk/reglinks/ All Tenders can be accessed using this link ->...